Kullahalvön i siffror

Tittar man på SKR:s och Svenskt Näringslivs enkätundersökningar ser företagsklimatet väldigt positivt ut på Kullahalvön. Detta återspeglar också den nyföretagaranda som råder med över 200 nystartade företag varje år. Men vi på Kullahalvön lutar oss inte tillbaka och nöjer oss med det. Vi är bra, men vill hela tiden bli bättre. På denna sida kan du läsa mer om vad som präglar platsen utifrån ett företagsperspektiv samt hur vi står oss i de olika rankingarna.

Näringslivet på Kullahalvön

Näringslivet på Kullahalvön består av ca 2500 företag. Många är tillverkande företag, omkring en fjärdedel av arbetstillfällena är i denna bransch. Inom denna bransch hittar vi även halvöns största företag, Höganäs AB. Drygt 800 av Kullahalvöns företag är enmansföretag, specialiserade inom en rad olika branscher.

Kullahalvön är både historiskt sett och numera en populär turistdestination. Detta är tack vare drivna entreprenörer med vilda idéer. Det finns många häftiga restauranger och unika upplevelseföretag. Därav finns ett gott besöksunderlag för att driva företag inom besöksnäringen.

Höganäs på tredje plats i SKR:s insiktsundersökning

Insikt 2022 är en servicemätning av myndighetsutövningen i Sveriges samtliga kommuner. Undersökningen, som görs av Sveriges kommuner och regioner, är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Enkäten skickades till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2022. De myndighetsområden som undersöktes är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställdes frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. I den senaste mätningen hamnade Höganäs kommun på tredjeplats i landet, något som givetvis är väldigt glädjande!

Höganäs på plats fem i Svenskt Näringslivs ranking

Här på Kullahalvön jobbar kommunen ständigt för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra. Kommunerna, och deras arbete för ett bättre företagsklimat, är en väldigt viktig pusselbit om Sverige även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag. I Svenskt Näringslivs ranking 2023 hamnade Höganäs kommun på femte plats i landet. Höganäs kommun är på andra plats i Skåne.